Programme Kobudo

1- Programme du 6ème KYU au 1er DAN

 • KAMAE
 • KEN JUTSU (Kiri Komi)
  •  ITSUTSU NO TACH
  • NANATSU NO TACHI
  • KASUMI NO TACHI
  • HAKKA NO TACHI
 • BO JUTSU (Uchi Komi)    
  • SERIAI NO BO
  • SUNE KUJlKI NO BO
 • NAGINATA JUTSU (Kiri Komi)        
  • ITSUTSU NO NAGINATA
 • IAI JUTSU (Suwari Iai)
  • KUSANAGI NO KEN
  • NUKITSUKE NO KEN
  • NUKI UCHI NO KEN
  • U KEN
  • SAKEN
  • HAPPO KEN

2- Programme 1er dan Kobudo: prog_kobudo_1dan

3- Programme 2e dan Kobudo: prog_kobudo_2dan

4- Programme 3e dan Kobudo: prog_kobudo_3dan